چگونه فونت پیش فرض را در Word تنظیم کنیم؟

چگونه فونت پیش فرض را در Word تنظیم کنیم؟   Word برنامه ی قوی ای هست ولی بعضی از تنظیمات آن به آسانی در دسترس نیستند. عوض کردن فونت برای نوشته ی فعلی در Word آسان است اما عوض کردن فونت پیش فرض در Word کمی مشکل است